[giaban] Thỏa thuận [/giaban]
[chitiet]
💰 Giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: :50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 38 triệu/tháng 
Diện tích: :80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 45 triệu/tháng 
Diện tích: :35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 45 triệu/tháng 
Diện tích: :30 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 2500 USD/tháng
Diện tích: :65 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 7000 USD/tháng
Diện tích: :90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: :35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: :120 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: :35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 triệu/tháng 
Diện tích: :20 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 triệu/tháng 
Diện tích: :18 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 50 triệu/tháng 
Diện tích: :66 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội


Ảnh minh họa
[/chitiet]